תקנון

תקנון רכישת כרטיסים אונליין באתר האינטרנט ובאפליקציה של החברה מבוא

1 .ברוכים הבאים למערכת רכישת כרטיסים האינטרנטית באתר האינטרנט ובאפליקציה של חב' אתו"ס – החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ (חל"צ)

 2 .במסגרת פעילותה יוזמת אתו"ס ומפיקה האמורה לייזום והפקה של אירוע תרבות מגוונים ברחבי העיר חיפה, בין היתר, הקרנות של סרטים, קונצרטים, הצגות, מופעים וכו' ומאפשרת בזה למעוניינים בכך לרכוש כרטיסים באמצעות המערכת המופעלת על Haifa film בשם ובאפליקציה www.haifaff.co.il-ו www.ethos.co.il – בכתובות ידה festival , בכפוף לתנאי תקנון זה.

3 .כל פעולת משתמש במערכת מעידה כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאי התקנון. היה והמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון, הרי עליו להימנע מכל שימוש באתר.

4 .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש, וזאת לרבות, אך לא רק, מחירון הכרטיסים, כפי שייקבע לכל אירוע.

6 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את שירותיה המוצעים באתר, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, זאת לרבות אותם האירועים הספציפיים לעניינם יוכל המשתמש לרכוש כרטיסים באתר ו/או באפליקציה.

7 .החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש במערכת לרבות שימושה במידע של המשתמש לצורכי תנאי תקנון זה בלבד ולפיכך, אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכול ומין וסוגו, כלפי החברה לעניין זה.

8 .מחלקת המכירות של החברה זמינה לפנייה טלפונית בימים א'-ה' בין השעות 00:00 ועד השעה 00:21 וביום ו' בין השעות 00:00 ועד השעה 00:13 ,באמצעות טלפון אשר מספרו - 8338888-04 .פנייה באמצעות הדוא"ל לכתובת – il.co.ethos@kupot תיענה בזמן סביר מרגע קבלת פנייה ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים.

רכישת כרטיסים 

9.המערכת מאפשרת למשתמש לרכוש עד 10 כרטיסים בלבד לכל אירוע המוגדר במערכת.

10 .המשתמש יוכל לבחור בעת רכישת הכרטיסים באמצעות המערכת את מקומות הישיבה המבוקשים על ידו וזאת מבין מקומות הישיבה הפנויים בעת ביצוע הרכישה, למעט אירועים מסוימים לעניינם קבעה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן יהיה להזמין עבורם מקומות ישיבה. המערכת אינה מאפשרת הותרת מקומות בודדים. מובהר ומודגש בזה כי כל עוד לא הושלם הליך רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תשמור המערכת את מקומות הישיבה שנבחרו על ידי המשתמש במשך 20 דקות בלבד מרגע תחילת הליך הרכישה.

11 .רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תתאפשר על ידי הזנת נתונים, כפי שיידרשו על ידי המערכת במועד הרכישה וזאת לרבות שם מלא של המשתמש, כתובתו העדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון עדכני זמין ופרטי אמצעי התשלום )כרטיס אשראי( לרבות מספר תעודת זהות ונתונים אחרים נוספים, כפי שיוגדרו.

12 .החברה הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ואינה גובה מע"מ ולפיכך, מחירי הכרטיסים לרכישה באמצעות המערכת אינם כוללים תוספת מס ערך מוסף.

13 .רכישת כרטיסים באמצעות המערכת תתאפשר, אך ורק, באמצעות כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי), כפי המפורטים בברירת הכרטיסים המצויה בהליך רכישת כרטיסים.

14 .השלמת הליך רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תתאפשר, אך ורק, לאחר קבלת המערכת את אישור חברת האשראי הרלוונטית, לאחריו יישלח אישור המעיד על הרכישה לכתובתו האלקטרונית של המשתמש הרוכש והכולל את פרטי האירוע, שעת האירוע, מספר הכרטיסים שנרכשו, מחירי הכרטיסים, מקום הצגתו של האירוע ופרטי השורה והמושב )באירועים רלוונטיים(. לא התקבל אישור כאמור אצל המשתמש עד 30 דקות ממועד השלמת הליך הרכישה, באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא פרטי הרכישה לרבות אישורה על ידי פנייה למחלקת המכירות של החברה.

15 .הנפקת כרטיסים שנרכשו באמצעות המערכת תתאפשר בקופות הכרטיסים בלבד וזאת החל מ-60 דקות לפני תחילת האירוע. . 3 כמו-כן, למשתמש המחזיק ברשותו במכשיר "סמארטפון" (דגמים משנת ייצור 2013 ומעלה בלבד)תתאפשר הורדה חינמית מהאתר של אפליקציית החברה אשר תאפשר סריקת הכרטיסים שנרכשו מהמכשיר על-ידי סדרני החברה בכניסה לאירוע.

16 .רכישת כרטיסים לאירוע באמצעות המערכת עד ל-45 דקות לפני תחילתו.

17 .רכישת כרטיסים במחירים מיוחדים (חיילים, גמלאים, וכיוצא באלה) תתאפשר, באמצעות המערכת ואולם הנפקתם תתאפשר, אך ורק, בקופות הכרטיסים של החברה ו/או קופות כרטיסים מטעמה ועל-ידי הצגת תעודה מזהה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב משתמש במחיר כרטיס מלא היה ולא יציג תעודה מזהה ו/או יתברר כי אינו זכאי לרכישת כרטיסים במחירים מיוחדים.

מנויים

18 .משתמש אשר מחזיק במנוי בתוקף של החברה (על פי סוגו) לסינמטק חיפה ו/או לסדרת מחול ו/או לסדרת קונצרטים ואחרים , יהיה רשאי להזמין מקומות ישיבה לאירוע הנכלל במסגרתם, באמצעות המערכת, ובלבד שהחברה הגדירה את האירוע במסגרת המערכת וכי האירוע אף הוגדר על ידי החברה במסגרת אותו מנוי רלוונטי.

19 .הוגדר האירוע, כאמור, יושלם הליך הזמנת כרטיסים, על פי סוגו של המנוי, לאחר זיהויו של המנוי או קבלת אישור על חיוב מנוי מסוג כרטיסייה (בסוג מנוי אשר שולם מראש).

ביטולים

20 .ביטול רכישת/הזמנת כרטיסים לאירוע באמצעות המערכת תתאפשר על ידי פנייה טלפונית למחלקת המכירות של החברה ובכפוף לזיהוי של המשתמש על ידי נציגיה, והכול בלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום רכישת/הזמנת כרטיסים וכי לא נותרו פחות מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) למועד האירוע.

21 .למען הסדר הטוב, יובהר בזה כי האמור לעיל אינו חל בעת רכישת/הזמנת כרטיסים פיזית במחלקת המכירות/קופות הכרטיסים של החברה, שאז ביטול רכישת/הזמנת כרטיסים לאירוע תתאפשר על-ידי פנייה טלפונית כאמור לעיל, ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14( ארבעה עשר) ימים מיום רכישת/הזמנת כרטיסים וכי לא נותרו פחות מ-14 (ארבעה עשר ימים) שאינם ימי מנוחה( למועד האירוע)

22 .ביטל המשתמש רכישת/הזמנת כרטיסים בהתאם למועד הרלוונטי מבין המועדים האמורים דלעיל, תהא החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הרכישה/ההזמנה או 100 ₪ (מאה שקלים חדשים), לפי הנמוך מבניהם.

23 .שונה או בוטל אירוע לרבות במועדיו ו/או במיקומו, למעט מחמת "כח עליון" ו/או מחמת מאורע שאינו בשליטתה של החברה, ונותרו פחות מ-48 שעות לתחילתו של האירוע, יקבל המשתמש החזר כספי מלא לרבות עמלת רכישת הכרטיסים. הגבלת אחריות

24 .החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לאפשר פעילות סדירה של המערכת במסגרת האתר והאפליקציה לנוחיות המשתמש. יחד עם זאת, החברה לא תהא תישא בכל אחריות שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מהפרעה, מניעה, שגיאה, עיכוב, כשל באתר ו/או בהליך הזמנת כרטיסים באמצעות המערכת.

25 .מבלי לפגוע באמור דלעיל, החברה לא תהא אחראית לאיזה נזק ו/א הפסד אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או במערכת לרבות, אך לא רק, ציוד קצה בבעלותו ו/או בשימושו.

26 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לעיכוב ו/או לביטול ו/או לסירוב לביצוע איזו פעולה של משתמש באתר ו/א באפליקציה ו/או באמצעות המערכת ואשר נחשדה ו/או התבררה כפעולה שאינה כדין.

שמירת מקומות

27 .החברה עושה כל שביכולתה על-מנת לאפשר הנאה מקסימלית לבאי האירוע/הסרט ולפיכך, מובהר ומודגש בזה כי מקומות הישיבה לאירוע/לסרט יישמרו עד 5( חמש דקות) בלבד טרם תחילת האירוע/הקרנת הסרט, לאחריהם תתאפשר הישיבה במקומות אלו על בסיס מקום פנוי בלבד בהתאם להנחיות הסדרנים ונציגי החברה במקום.

קניין רוחני

28 .כלל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי אשר הרשה לחברה לעשות בהן שימוש ואין לעשות בהן כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא, ללא קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב. 5

29 .מבלי לפגוע באמור דלעיל, אין לבצע כל שימוש מסחרי כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, באיזה מבין היישומים ו/או התכנים ו/או הנתונים ו/או המצגים ו/או אחרים המוצגים באתר ו/או באפליקציה, ללא קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

30 .סמכות השיפוט בכל הנוגע לשירותים המסופקים על ידי החברה באתר ו/או באפליקציה לרבות באמצעות המערכת, תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

מערכת למכירת כרטיסים